InBody 770 kehonkoostumus mittauksen
​​​​​tulosten tulkintaa


Kävit osana Motiviren valmennusta kehonkoostumuksen mittauksessa.

 • Mittaus perustuu bioimpedanssimenetelmään, jossa kehon läpi johdetaan pieni sähkövirta.

 • Rasvakudos johtaa huonommin sähköä kuin vettä sisältävä lihaskudos, jolloin laite pystyy luotettavasti tunnistamaan kehon eri kudosten osuudet.

 • InBody – kehonkoostumusmittaus on tieteellisesti luotettava ja terveydentilaltaan normaalillehenkilölle täysin turvallinen

 • Mittaus toimii numeraalisena työkaluna hyvinvointitavoitteiden rakentumisessa ja muutoksenseurannassa.

 • Tältä sivulta löydät tärkeimmät tietoa mittaustuloksistasi


Kehon koostumus


Kehon koostumus osio kertoo, mistä mitattu paino koostuu. Kehon koostumuksen normaalialueet saman pituiselle ja samaa sukupuolta olevalle henkilölle näkyvät mittaustulosten alla suluissa.

 • Kehon vesi: kehon kokonaisnestemäärä sisältäen sekä solun sisäisen (ICW) että ulkoisen (ECW) veden.
 • Proteiini: proteiinit ovat lihasten ja ihon pääainesosa. Normaalialueen ylitys johtuu tyypillisesti suuresta lihasmassasta.
 • Mineraalit: mineraaleja on sekä luissa (n. 80%) että kehon nesteissä (n. 20%). Kuten raporttilomake kertoo, mineraalien tulos perustuu arvioon, sillä mineraaleja ei voida mitata suoraan bioimpedanssilla. Mineraalien määrä korreloi tutkimusten mukaan lihasmassan kanssa, josta mineraalien tulos johdetaan. Normaalialueen alle jäävä tulos, erityisesti riskiryhmään kuuluvilla, on hyvä viite luuntiheysmittauksen tarpeesta, mutta ei yksin riitä luuston kunnon selvittämiseen.
 • Rasvamassa: ihonalaisen, sisäelinten ja lihasten sisäisen rasvan kokonaismäärä kiloina.
 • Pehmytkudos: Kehon rasvaton massa – luiden mineraalimassa.
 • Rasvaton massa: kehon kokonaispaino – rasvamassa.
 • Paino: rasvaton massa + rasvamassa. Laitteen asetusvalikosta on mahdollista vähentää mitattavan vaatteiden paino tarkimman tuloksen saavuttamiseksi.

Viskeraalirasva

 • Viskeraalirasva on sisäelinten ympärille kertyvän tulehduttavan rasvan määrä neliösenttimetreinä.
 • Suositeltava arvo kaiken ikäisille on alle 100. Riskiraja 100+oma ikä.
 • Kohollaan oleva viskeraalirasva kasvattaa riskiä sairastua erilaisiin kansanterveydellisiin sairauksiin (T2B, sydän- ja verisuonisairaudet).
 • Elintapamittari! Viskeraalirasvaan voit vaikuttaa liikuntaa lisäämällä (pienikin lisäys nykyisestä voi olla merkittävä), ravintotottumuksia parantamalla ja lepoa lisäämällä.

Lihas-rasvadiagnoosi


Lihas-rasvadiagnoosi on hyvä mittari kehon koostumuksen muutosten seurantaan. Diagnoosissa verrataan kokonaispainon, lihasten painon ja rasvan painon suhdetta. Mittaustuloksia hahmotetaan janoilla, jotka ilmaisevat onko tulos normaali/alle/yli suhteessa saman pituisen ja sukupuolen henkilön viitearvoihin (100% on normaalialueen keskikohta). Janan perässä oleva lukema kertoo mittaustuloksen kilogrammoina.

Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi.

 • I-kirjain: normaali, tasapainoinen kehon koostumus
 • C-kirjain: heikko kehon koostumus
 • D-kirjain: vahva, atleettinen kehon koostumus

Aina kirjaimet eivät ole yhtä puhdaspiirteisiä kuin kuvassa, mutta ne auttavat tunnistamaan erilaisia kehotyyppejä ja muutoksia kehossa. Kaikissa edellä kuvatuissa tapauksissa mitattava voi olla ali-, normaali-, tai ylipainoinen.


Painoindeksi


BMI eli painoindeksi: saadaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (kg/m2). Normaalialue on yleisesti käytetty 18,5-25,0 (tätä on mahdollista muokata laitteen asetuksista). Huomioithan, että BMI on väestötason mittari ja esim. painonhallinnassa suosittelemme seuraamaan kokonaisvaltaisesti InBodyn eri muuttujia.
Rasvaprosentti: kertoo kuinka monta prosenttia kehosi painosta on rasvaa. Normaaliarvo miehillä 10-20%, naisilla 18-28%.

Alla rasvaprosenttitaulukko


Lihastasapaino


Lihastasapaino-osuudessa kuvataan rasvatonta massaa viidessä eri kehon osassa. Osio mahdollistaa puolierojen ja segmentaalisten kehityskohteiden tunnistamisen.

 • Ylempi jana (kg): rasvaton massa suhteessa ihannepainoon (mitattu arvo kiloina)
 • Alempi jana (%): rasvaton massa suhteessa painoon
  (prosenttia normaaliarvosta). Jos tulos on esimerkiksi 110%, tämän painoiseksi henkilöksi mitattavalla on 10% viitearvoa enemmän rasvatonta massaa tässä kehon osassa.

Normaalirakenteisella henkilöllä janat ovat suunnilleen yhtä pitkät ja lähellä normaalialueen keskikohtaa (100%). Jos ylempi pylväs on selkeästi alempaa pidempi, viittaa se ylipainoon. Jos ylempi pylväs on selkeästi alempaa lyhempi, viittaa se alipainoon.
Usein mitattavilta löytyy myös puolieroja oikean ja vasemman puolen sekä ylä- ja alavartalon välillä. Puolieroja voi tulkita seuraavasti:

 • Kädet: lievä puoliero 6-10 %-yksikön ero, merkittävä puoliero >10 %-yksikön ero
 • Jalat: lievä puoliero 3-5 %-yksikön ero, merkittävä puoliero >5 %-yksikön ero.

Nestetasapaino


Nestetasapainoa tulkitaan ECW/TBW-suhdeluvulla. Suhdeluku saadaan jakamalla solun ulkoinen vesi (ECW) kehon koko veden määrällä (TBW). Lihastasapaino-osion oikean laidan ECW/TBW -tulos kertoo nestetasapainon kehon eri osissa ja erillinen Nestetasapaino-osio kertoo suhteen koko kehon keskiarvona.

Nestetasapainon normaali suhdeluku on noin 0.380 ja normaalialueen vaihteluväli 0.360-0.390. Pienet vaihtelut ovat nestetasapainossa ovat normaaleja.

Turvotuksessa, eli ödeemassa, solun ulkoisen nesteen osuus kasvaa ja nostaa suhdelukua. Yli 0.400:n arvo kehon vesitasapainolle tulkitaan InBody-raportissa ödeemaksi. Ratkaisevaa on nimenomaan suhdeluku. Litramääräiset nesteiden tulokset voivat olla yli normaalialueen henkilön koon ja suuren lihasmassan takia.

Nestetasapainoa voivat nostaa esimerkiksi:

 • paikallinen tulehdus tai vamma
 • lihavuus, koska rasvasoluissa on vähemmän solun sisäistä vettä kuin lihassoluissa
 • aliravitsemus, koska solut pienenevät ja solun ulkopuolelle kertyy suhteellisesti enemmän vettä
 • sarkopenia eli lihaskato ja siihen liittyvä lihavuus.
 • suolainen ruokavalio
 • kuukautiskierto
 • raskaus
 • sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, diabetes tai muu nestetasapainoon vaikuttava häiriö
 • istuminen tai seisominen pitkään samassa asennossa
 • nestetasapainoon vaikuttavat lääkkeet.

Jos koko kehon nestetasapaino on yli 0.400, ja et tiedä selittävää tekijää, on hyvä selvittää elintapoja ja terveydentilaa terveydenhuollossa.


Inbody- pisteet


InBody-pisteet on valmistajan kehittämä indeksi, joka kuvaa kehon rakennetta ja vahvuutta. Mitä suurempi pistemäärä, sitä vahvempi ja tasapainoisempi on kehon koostumus. Tulokseen vaikuttavat lihas- ja rasvamassat suhteessa niiden tavoitearvoihin.

Jos lihas- ja rasvamassat ovat viitearvon keskipisteen mukaiset, saa henkilö 80 InBody-pistettä. Normaalialue pisteiden tulkinnassa on 70-90 pistettä.

Lihasmassan kasvu tuo lisäpisteitä ja lihasmassan pieneneminen pudottaa pisteitä. Rasvan suhteen tavoitteena on viitearvon keskipisteen mukainen määrä rasvaa (miehet: 15%, naiset 23%). Poikkeamat laskevat pisteitä. Poikkeuksena, atleettisen (suuren lihasmassan vuoksi ylipainoisen) henkilön pisteet eivät vähene normaalia pienemmän rasvamassan vuoksi samalla tavalla kuin muilla. Näin hyvin lihaksikas henkilö voi päätyä jopa yli 100 pisteen tulokseen.

InBody-pisteiden ideana on seurata omaa kehitystä seurantamittauksissa. Normaalisti kasvava pisteluku kertoo lihaksen suhteen kasvusta rasvaan kehon koostumuksessa. Huomioi kuitenkin, että pistelukua ei kannata verrata erilaisten urheilijoiden välillä, sillä esimerkiksi kevytrakenteinen kestävyysurheilija saa usein pienemmät pisteet kuin vähemmänkin liikkuva, voimalajeja harjoitteleva verrokki.

Lomakkeen esimerkkihenkilön 90 InBody-pistettä muodostuvat seuraavasti:
80 (lähtöpisteet)
– 6,3 (vähennys rasvan määrästä, kg)
+ 15,9 (lisäys lihaksen määrästä, kg)
= 89,6 (pyöristetään ylöspäin 90 pisteeseen).


Painokontrolli


Painokontrolli-osiossa annetaan ehdotus painon sekä rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta, jotta saavutetaan Inbodyn suosittelema ideaalinen kehon koostumus. ( Eli, ei Motiviren suositus)

 • Ideaalipaino: nykyinen paino +/- painokontrolli, Ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti. Näin tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuksesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino. + ja – kertovat, tarvitseeko painoa lisätä tai vähentää. Jos olet 0-5 kg:n päässä ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi hyvinkin normaalipainoisena.
 • Painokontrolli: rasvakontrolli + lihaskontrolli
 • Rasvakontrolli: toivottu muutos rasvamassassa. Tavoitteet on laskettu miehille 15 rasvaprosentin mukaan ja naisille 23 rasvaprosentin mukaan.
 • Lihaskontrolli: toivottu muutos lihasmassassa (ei koskaan negatiivinen) Jos lihasmassa on yli viitearvon, on lihaskontrolli aina 0.


Kontrolliarvojen laskennassa periaatteena on terveyden kannalta ideaalinen kehon koostumus. Tavoitekoostumus on aikuisilla iästä riippumatta sama. Esimerkiksi urheilijoilla henkilökohtaiset tavoitteet voivat poiketa paljonkin lomakkeen ehdotuksesta. Suhteuta siis ehdotus omaan tilanteeseesi ja tavoitteisiisi.Tutkimusparametrit


Tutkimusparametrit-kohtaan voidaan valita InBody-laitteen mittausasetuksista seuraavia muuttujia, joiden viitearvoalueet ilmoitetaan suluissa:

 • Solunsisäinen vesi (ICW): Solunsisäisen veden määrä litroina. Käytetään yleensä ravitsemustilan seurannassa, jolloin suurentunut tulos kuvaa parantunutta tilaa.
 • Solunulkoinen vesi (ECW): Solunulkoisen veden määrä litroina. Tulkinnan kannalta lähes aina tärkeämpi tieto on nestetasapaino ja ECW-suhdeluku, kuin litramääräinen tulos. ICW ja ECW-litramäärien tulisi kehittyä normaalissa suhteessa.
 • Perusaineenvaihdunta: Energian määrä, jonka elimistösi tarvitsee vuorokaudessa peruselintoimintojen ylläpitoon.
 • Kehon solumassa: Solumassa koostuu solunsisäisestä vedestä ja proteiinista. Solumassaa voidaan käyttää tunnistamaan lihasmassan tasoa ja kehitystä henkilöillä, joilla on nesteturvotusta (usein sairaalakäytössä / ravitsemusterapiassa).

Kehon vaihekulma


Vaihekulma kertoo solujen terveydestä ja ravitsemustilasta. Pieni vaihekulma on merkki heikentyneestä solurakenteesta, esim. aliravitsemuksen tai tulehdustilan vuoksi. Muuttujaa käytetään erityisesti sairaalakäytössä yleistilan seurantaan ja todentamaan ravitsemusterapian ja hoitojen vaikuttavuutta. Terveen henkilön normaaliin vaihekulmaan on useita vaikuttavia tekijöitä, mm. henkilön koko, sukupuoli ja ikä. Yli 5:n olevat tulokset ovat InBody-mittauksessa normaaleja riippumatta taustatekijöistä. Pienemmät arvot tulkitaan taustatekijät huomioiden.