InBody 270-mittaus

Tältä sivulta löydät ohjeita InBody270-kehonkoostumusmittauksen tulostesi tulkintaan.

Taustatiedot

Mitattavan perustiedot: ID, ikä, pituus, sukupuoli ja mittausajankohta.

 • ID: Jos henkilökohtainen ID tallennetaan mittauksen alussa, mittaustuloksesi tallentuu kyseisen laitteen muistiin. Tämä mahdollistaa tulosten tarkastelun jälkikäteen ja samaa laitetta ja ID:tä käyttäen mittaushistoria piirtyy raporttilomakkeelle.

Kehon koostumus


Osio kertoo, mistä mitattu paino koostuu. InBodyn mittaus perustuu Chemical 4C-malliin, jossa keho jaetaan neljään komponenttiin: veteen, proteiineihin, mineraaleihin ja rasvaan. Kehon koostumuksen normaalialueet saman pituiselle ja samaa sukupuolta olevalle henkilölle näkyvät mittaustulosten alla suluissa.

 • Kehon vesi: kehon kokonaisnestemäärä.
 • Proteiini: proteiinit ovat lihasten ja ihon pääainesosa. Normaalialueen ylitys johtuu tyypillisesti suuresta lihasmassasta.
 • Mineraalit: mineraaleja on sekä luissa (n. 80%) että kehon nesteissä (n. 20%). Kuten raporttilomake kertoo, mineraalien tulos perustuu arvioon, sillä mineraaleja ei voida mitata suoraan bioimpedanssilla. Mineraalien määrä korreloi tutkimusten mukaan lihasmassan kanssa, josta mineraalien tulos johdetaan. Normaalialueen alle jäävä tulos, erityisesti riskiryhmään kuuluvilla, on hyvä viite luuntiheysmittauksen tarpeesta, mutta ei yksin riitä luuston kunnon selvittämiseen.
 • Rasvamassa: ihonalaisen, sisäelinten ja lihasten sisäisen rasvan kokonaismäärä kiloina.


Paino: rasvaton massa + rasvamassa.


Lihas-rasvadiagnoosi


Lihas-rasvadiagnoosi on hyvä mittari kehon koostumuksen muutosten seurantaan. Diagnoosissa verrataan kokonaispainon, lihasten painon ja rasvan painon suhdetta. Mittaustuloksia hahmotetaan janoilla, jotka ilmaisevat onko tulos normaali/alle/yli suhteessa saman pituisen ja sukupuolen henkilön viitearvoihin (100% on normaalialueen keskikohta). Janan perässä oleva lukema kertoo mittaustuloksen kilogrammoina.

Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi. Tulkintaan voi käyttää kirjainmallia, jossa pylväiden kärjet voivat muodostaa kolme eri kirjainta. Kirjaimen muoto kertoo kehon tilasta:

 • I-kirjain: normaali, tasapainoinen kehon koostumus
 • C-kirjain: heikko kehon koostumus
 • D-kirjain: vahva, atleettinen kehon koostumus

Aina kirjaimet eivät ole yhtä puhdaspiirteisiä kuin yllä, mutta ne auttavat tunnistamaan erilaisia kehotyyppejä ja muutoksia kehossa. Kaikissa edellä kuvatuissa tapauksissa mitattava voi olla ali-, normaali-, tai ylipainoinen.


Painodiagnoosi


Painodiagnoosiin on koottu yhteen yleisimmät painonhallinnassa käytetyt mittarit:

 • BMI eli painoindeksi: saadaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (kg/m2). Normaalialue on yleisesti käytetty 18,5-25,0 (tätä on mahdollista muokata laitteen asetuksista). Huomioithan, että BMI on väestötason mittari ja esim. painonhallinnassa suosittelemme seuraamaan kokonaisvaltaisesti InBodyn eri muuttujia.
 • Rasvaprosentti: kertoo kuinka monta prosenttia kehosi painosta on rasvaa. Normaaliarvo miehillä 10-20%, naisilla 18-28%.

Lihastasapaino

Lihastasapaino-osuudessa kuvataan rasvatonta massaa (Lean Mass) viidessä eri kehon osassa. Osio mahdollistaa puolierojen ja segmentaalisten kehityskohteiden tunnistamisen. Jokaisen segmentin kohdalla ilmoitetaan kolme tulosta:

 • Ylin rivi (kg): rasvaton massa kiloina.
 • Keskimmäinen rivi (%): rasvaton massa suhteessa nyt mitattuun painoon
  (prosenttia normaalista). Jos tulos on esimerkiksi 110%, tämän painoiseksi henkilöksi mitattavalla on 10% viitearvoa enemmän rasvatonta massaa tässä kehon osassa.
 • Alin rivi: sanallinen arvio tuloksen suhteesta normaalialueeseen (alle/normaali/yli).


Koska yksikkö on rasvaton massa, tulee mahdollinen ylimääräinen solunulkoinen vesi mukaan tulokseen. Näin ollen esimerkiksi raajaan tuleva vamma voi nostaa tulosta lihastasapainossa.


Usein mitattavilta löytyy puolieroja oikean ja vasemman puolen sekä ylä- ja alavartalon välillä. Puolieroja voi tulkita seuraavasti:

 • Kädet: lievä puoliero 6-10 %-yksikön ero, merkittävä puoliero >10 %-yksikön ero
 • Jalat: lievä puoliero 3-5 %-yksikön ero, merkittävä puoliero >5 %-yksikön ero.
 • Ylä- ja alavartalon kesken: Tulkitaan sanallisten arvioiden perusteella tai lomakkeen oikeasta reunasta “Kehon tasapainon arviointi”-kohdasta (valinnainen muuttuja)


Puolierojen tulkinnassa auttaa lomakkeen oikean reunan valinnainen kohta, “Kehon tasapainon arviointi”.


Rasvatasapaino

Rasvatasapaino-osio kertoo arvion rasvan jakautumisesta eri kehon osiin. Osio mahdollistaa puolierojen ja segmentaalisten kehityskohteiden tunnistamisen. Jokaisen segmentin kohdalla ilmoitetaan kolme tulosta:

 • Ylin rivi (kg): rasvamassa kiloina.
 • Keskimmäinen rivi (%): rasvamassa suhteessa nyt mitattuun painoon
  (prosenttia normaalista). Jos tulos on esimerkiksi 110%, tämän painoiseksi henkilöksi mitattavalla on 10% viitearvoa enemmän rasvamassaa tässä kehon osassa.
 • Alin rivi: sanallinen arvio tuloksen suhteesta normaalialueeseen (alle/normaali/yli).


Keskivartalon kohdalla laite kertoo sekä viskeraalisen että ihonalaisen rasvan määrän.


InBody-pisteet


InBody-pisteet (InBody 720-laitteessa fitness-indeksi) on valmistajan kehittämä indeksi, joka kuvaa kehon rakennetta ja vahvuutta. Mitä suurempi pistemäärä, sitä vahvempi ruumiinrakenne. Ideana on seurata omaa kehitystä seurantamittauksissa, ei verrata henkilöiden välillä. Tulokseen vaikuttavat lihas- ja rasvamassat suhteessa niiden viitearvoihin (kts. painokontrolli).

Jos lihas- ja rasvamassat ovat normaalit, saa henkilö 80 InBody-pistettä. Normaalia suurempi lihasmassa tuo lisäpisteitä ja normaalia pienempi lihasmassa vähentää pisteitä. Liiallinen rasvamassa vähentää pisteitä. Normaalialue 70-90 pistettä, mutta lihasmassan ollessa poikkeuksellisen suuri, voi arvo nousta yli 100 pisteen.

Lomakkeen esimerkkihenkilön 66 InBody-pistettä muodostuvat seuraavasti:

80 (lähtöpisteet)
– 10,9 (pudotettava rasvan määrä, kg)
– 3,5 (lisättävä lihaksen määrä, kg)
= 65,6 (pyöristetään ylöspäin 66 pisteeseen)


Painokontrolli

Painokontrolli-osiossa annetaan ehdotus painon sekä rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta, jotta saavutetaan ideaalinen kehon koostumus.

 • Ideaalipaino: nykyinen paino +/- painokontrolli
 • Painokontrolli: rasvakontrolli + lihaskontrolli
 • Rasvakontrolli: toivottu muutos rasvamassassa (Huom. useilla kevytrakenteisilla urheilijoilla tulos voi olla + -alkuinen eli rasvan määrää kehossa tulisi lisätä)
 • Lihaskontrolli: toivottu muutos lihasmassassa (ei koskaan negatiivinen)


Ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti. Näin tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuksesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino. + ja – kertovat, tarvitseeko painoa lisätä tai vähentää. Jos olet 0-5 kg:n päässä ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena. Kontrollien tavoitteet on laskettu miehille 15 rasvaprosentin mukaan ja naisille 23 rasvaprosentin mukaan. Jos lihasmassa on yli viitearvon, on lihaskontrolli aina 0, eli InBody ei ota kantaa normaaliarvon ylityksen suuruuteen.

Kontrolliarvojen laskennassa periaatteena on terveyden kannalta ideaalinen kehon koostumus. Tavoitekoostumus on aikuisilla iästä riippumatta sama. Esimerkiksi urheilijoilla henkilökohtaiset tavoitteet voivat poiketa paljonkin lomakkeen ehdotuksesta. Suhteuta siis ehdotus omaan tilanteeseesi. Yli 75 vuotiailla suositellaan painotettavaksi lihaskontrollia. Mitä enemmän ikää on 75–80 vuoden ylitse, sitä pidättyvämpi kannattaa olla laihduttamisessa (eli paino- ja rasvakontrollin arvojen soveltamisessa).


Vyötärö-lantiosuhde

Vyötärö-lantiosuhde vertaa vyötärön ympärysmittaa lantion ympärysmittaan. Muuttujan tavoitteena on tunnistaa vyötärölihavuutta, mutta nykyisin tärkeämpi muuttuja on viskeraalinen rasva. Vyötärö-lantiosuhteen heikkoutena on, että suhteen normaalialue voi ylittyä hyväkuntoisellakin tai hoikalla henkilöllä johtuen kehon rakenteesta. Huomioi, että suhdeluku voi poiketa mittaustekniikan takia hieman mittanauhalla saatavaan tulokseen. Etuna InBodyn käytössä on toistettava mittaus, jolloin muutosten seuranta onnistuu luotettavasti.


Viskeraalirasvan taso


Viskeraalirasvan taso kertoo sisäelimiä ympäröivän rasvan määrän tasoyksikkönä. Yksi tasoyksikkö vastaa 10 neliösenttimetrin (cm2) alaa vatsaontelon poikkileikkauskuvasta navan korkeudelta. Tavoitearvo on tasoyksikkönä alle 10 (eli alle 100 cm2).

Viskeraalirasva on yksi parhaista elintapoja kuvaavista muuttujista ja InBody-mittaus on kätevin tapa saada tarkka kuva sen tilasta. Terveyden kannalta viskeraalirasva on merkittävämpi tekijä kuin ihonalainen rasva, joka vaikuttaa enemmän ulkonäköön ja ympärysmittoihin. Liian suuri määrä viskeraalista rasvaa on yhteydessä moniin vakaviin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen ja sydänsairauksiin. Siksi tämä onkin ehkä tärkein yksittäinen lukema koko tulospaperissa. Elintapoja korjaamalla saadaan viskeraalirasvassa aikaiseksi merkittäviä muutoksia jo noin kolmessa kuukaudessa. Liikkumattomuuden ohella epäterveellinen ravinto, tietyt päihteet, stressihormonit ja perimätekijät voivat vaikuttaa haitallisesti viskeraalirasvan määrään.


Tutkimusparametrit

Tutkimusparametrit-kohtaan voidaan valita InBody-laitteen mittausasetuksista seuraavia muuttujia, joiden viitearvoalueet ilmoitetaan suluissa:

 • Luustolihasmassa: Lihasmassa, johon voimme vaikuttaa fyysisellä harjoittelulla. Sama arvo kuin Lihas-rasvadiagnoosin kohdassa “Lihasmassa”.
 • Perusaineenvaihdunta: Energian määrä, jonka elimistösi tarvitsee vuorokaudessa peruselintoimintojen ylläpitoon.
 • Vyötärö-lantiosuhde: Katso aiempi kohta “Vyötärö-lantiosuhde”.
 • Vyötärön ympärysmitta: Katso aiempi kohta ”Segmentaalinen ympärysmitta”.
 • Viskeraalirasvan taso: Viskeraalirasvan taso numerona, katso aiempi kohta “Viskeraalirasvan taso”.
 • Painotaso: Kuvaa painoindeksin suhdetta sen viitearvoon. Huom. Hyväkuntoisellakin painotaso voi olla yli 100%, jos ylitys johtuu lihasmassasta. Muuttuja väestötason mittari ja helposti laskettavissa, eikä sitä yleensä painoteta InBody-mittauksessa.
 • SMI: Lihasmassaindeksi (Skeletal Muscle Index) on kehitetty sarkopenian ja sen riskin tunnistamiseen. Erityisesti raajoissa tapahtuva lihaskato vaikuttaa haitallisesti toimintakykyyn, liikkuvuuteen ja kaatumisriskiin. Lihasmassaindeksi perustuu raajoista mitatun lihasmassan ja henkilön pituuden suhteeseen, kaavalla SMI = raajojen lihasmassa ÷ pituus (m)². SMI:n mittayksikkö on kg/m². Tavoitearvot naisille >5, miehille >7.
 • Suositeltava kalorinsaanti: InBody laskee suositellun kalorinsaannin perustuen henkilön kehon koostumukseen. Laite huomioi suosituksessa iän, painon, lihasmassan ja rasvaprosentin. Huomioi, että arvoa voi olla tarve muuttaa perustuen henkilön aktiivisuuden määrään ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Impedanssit

Impedanssit ovat InBodyn mittaamia vaihtovirran kohtaamia vastuksia eri kehonosista ja eri taajuuksilla mitattuina. Nämä arvot ovat aina lomakkeessa. Arvot kertovat mittauksen onnistumisesta ja mahdollisista ongelmista esim. mittausasennossa tai laitteessa. Arvojen tulisi pienentyä aina mittaustaajuuden kasvaessa. Esimerkiksi käsivarren väärä kontakti keskivartaloon mittauksen aikana voi aiheuttaa huomattavan muutoksen sen käden ja keskivartalon impedanssiin. Tällaisessa tapauksessa mittaus tulee tehdä uudestaan.